RITTSTØTTE HOC SESONGEN 2018 (uendret fra 2015)


For å kunne motta rittstøtte fra klubben forutsettes følgende: 


 
 • Rytter har betalt medlemsavgift, har gyldig lisens og ikke skylder klubben penger. 
 •  
 • Rytter må stille til start i rittet for å kunne få dekket kostnadene. Ved sykdom skal det legges frem legeerklæring for å få dekket startkontingent. 
 •  
 • Rytter må stille i siste versjon av klubbens drakt. 
 •  
 • Rytter, og rytters foresatte, som mottar støtte, forplikter seg til å stille med dugnadshjelp i forbindelse med klubbens arrangementer. Hvis ikke faller retten til støtte bort.
 • Støtte beaseres på en en rittplan for hhv vår og høstsensongen som fremlegges før respektive periode starter.
 ALDERSBESTEMTE RITT OPP TIL M/K 15-16 

 
 • Startkontingent dekkes i sin helhet. Klubben dekker kun laveste startkontingent. Ved etteranmelding må mellomlegg dekkes av den enkelte. 
 •  
 • Ved deltagelse på ritt hvor det kreves overnatting (minimum 8 mil fra klubbhuset) gis inntil kr. 300,- i støtte pr. overnatting pr. utøver. Beløp som overskrider denne satsen må dekkes av den enkelte. 
 •  
 • Reisekostnader dekkes ikke. Det forutsettes at foresatte til utøverne er behjelpelige med å organisere transport til ritt, og at man sørger for at dem som besørger slik transport av andres barn får dekket en rimelig andel av transportutgiftene for passasjerer. (For trenere/støtteapparat gjelder eget regelverk.) 
 JUNIOR / SENIOR

 
 • Startkontingent dekkes i sin helhet. Klubben dekker kun laveste startkontingent. Ved etteranmelding må mellomlegg dekkes av den enkelte. 
 •  
 • Ved deltagelse på ritt hvor det kreves overnatting (minimum 8 mil fra klubbhuset) gis inntil kr. 300,- i støtte pr. overnatting pr. utøver. Beløp som overskrider denne satsen må dekkes av den enkelte. 
 •  
 • Ved deltagelse på Norgescup-/satsingsritt som innebærer ekstra høye reisekostnader (eks fly) dekkes dette med inntil kr. 1000,- pr ritthelg. Dette må det søkes særskilt om. Det forutsettes at foresatte til utøverne er behjelpelige med å organisere transport til ritt, og at man sørger for at dem som besørger slik transport av andres barn får dekket en rimelig andel av transportutgiftene for passasjerer. (Trenere/støtteapparat gjelder eget regelverk.) 
 VETERANER:

 
 • Startkontingent dekkes i sin helhet ved deltagelse i NM 
 •  
 • For Veteran-Nordisk dekkes start for de som er tatt ut av NCF til å kjøre på det norske landslaget. 
 •  
 • Det dekkes ikke overnatting og reise for veteraner. 
 
 STØTTE TIL TRENERE /STØTTEAPPARAT

 Ved deltagelse på ritt hvor det kreves overnatting gis inntil kr. 500,- i støtte pr. overnatting(pr. natt) for hovedtrener/leder. Det forutsettes at det velges en rimelig løsning ifbm overnatting. I utgangspunktet er det hovedtrener som er leder på ritt. Hvis han/henne ikke stiller på rittet skal han/henne utpeke leder. 

 
 • Ved deltagelse på ritt hvor det kreves overnatting gis inntil kr. 300,- i støtte pr. overnatting pr. leder (som ikke er hovedleder). Beløp som overskrider denne satsen må dekkes av den enkelte. Det er hovedtrener som til en hver tid bestemmer behovet for "støtteledere" og hvem dette er. Dette gjøres i forkant av rittene.
 Ved kjøring til ritt får hovedtrenere dekket kr. 2,00 pr. km.

 Ved kjøring og bruk av privat bil som servicebil under ritt gis støtte på kr. 2,00 pr. km.

 Treningsleir og andre aktiviteter

 • Det må søkes styret om støtte senest 4 uker før avreise, budsjett vedlegges. Mulighet for treningsleir og lignende avhenger av klubbens økonomi. 

Veiledning for krav om refusjon til HOC

 • Samtlige krav om refusjon skal sendes elektronisk til kasserer@hoc.no 
 • Et krav (et skjema) skal omhandle kun ett ritt/arrangement eller utlegg.
 • Samtlige vedlegg må være skannet i kjent format og godt lesbart (foto av kvittering er OK)
 • Det skal skilles mellom refusjoner for ritt/arrangement og for utlegg.

Bruk dette skjemaet ved krav om rittstøtte
Skjema for refusjon av utlegg